10 Ekim 2010 Pazar

Adiponektin Nedir

Sponsorlu Bağlantılar:

Adiponektin Nedir

Adiponektin, gen transkript-1 (apM1) gen bölgesin­de kodlanan, 244 aminoasit içeren, kollajen VIII, X, ve C1q ile karakteristik yapısal benzerlik gösteren bir glikoproteindir. Adiponektin, beyaz yağ dokusu, özellikle de viseral yağ dokusundan salgılanan, 30 kDa ağırlığın­da sitokin yapısında bir proteindir. Plazmada 2-25 ug/ml konsantrasyonunda bulu­nan adiponektin, salgılandıktan sonra, plazmada kollajen I, III, V 'e bağlanır, fakat II ve IV 'e bağlan­maz. Adiponektin insülin duyarlılığını artırır, lipid profilini dü­zeltir, anti-inflamatuar, anti-aterosklerotik v­e anti-apopitotik etkiler gösterebilmektedir.
Obezitede, plazma adiponektin düze­yi önemli seviyede aza­lır, buna karşılık, ağırlık kaybı ile plazma adiponektin düzeyi artar (123). Pima yerlileri ve beyaz ırkta, adiponektin dü­zeyi insülin duyarlılığı ile pozitif koreledir ve bozu­lan glukoz toleransı ile belirgin şekil­de azalırken, ağırlık kaybından sonra plazma adiponektin düzeyi artmakta­dır. Adiponektin uygulanması, insülin direncini ortadan kaldırır. Hayvanlarla yapılan deneylerde, adiponektin kas hücrelerine glukoz transportunu hızlan­mış ve bu hücrelerde serbest yağ asidi oksidasyonunu arttı­rmıştır. Hepatik glukoneogenez enzimlerini baskılar ve böy­lece plazma serbest yağ asidi, trigliserit ve glukoz düzeylerini a­zaltır. Adiponektin infüzyonunun; (3-oksidasyonu, enerji katabolizmasında rol oynayan genlerin ekspresyonunu ve kas hücrelerin­de insülin reseptör substrat-1 (IRS-1) düzeylerini artırdığı göste­rilmiştir (128). Yine, bu etkileri ile de insülin duyarlılığını artırır.

Adiponektin, aterosklerozu gerileten anti-inflamatuar bir sitokindir ve aterosklerozdan koruyucu et­kisi bulunmaktadır. Adiponektin anti-inflamatuar etkisini, TNF-a’nın NF-KB’yi uyarmasını engelle­yerek gösterir, ve bu et­ki için hücre içi adenil siklaz ve protein kinaz enzimlerini aktive e­der. Ayrıca, TNF-a sentezini doğrudan baskılar, makrofajların köpük hücreye dönüşümü­ne engel olur.


Adiponektin, doza bağımlı olarak aterosklerotik damar duvarında toplanır, ve TNF-a tarafından uyarılan inflamatuar hücre göçünü inhibe eder. Makrofajdan TNF-a ve benzeri sitokin üretimini baskılar. Adiponektin, aterosklerotik endotelden inflamatuar u­yarı sonucu üretilen E-selektin, ICAM-1 ve VCAM-1 benzeri adezyon moleküllerinin dü­zeyini azaltır ve monositin endotelyal bölge­ye göçüne engel olur.

Adiponektin düzeyi erkeklerde kadınlardan; obezite, Tip 2 DM ve koroner arter hastalığında i­se sağlıklı bireylerden da­ha düşüktür. Ek olarak, osteoartritli hasta­larla karşılaştırıldığın­da, RA’li hastalarda sinovyal sıvıda adiponektin ve resistin düzeylerin­de artış görülmüştür.

Konuyla ilgili aramalar: Adiponektin nedir